Γνωρίζοντας το φυσικό αέριο
Εγκατάσταση φυσικού αερίου
Πιστοποιητικό στεγανότητας
Συντήρηση Μονάδας Αερίου
Δικαιολογητικά
Επιτοίχιες Μονάδες Αερίου
Λέβητες Αερίου

Newsletter
Ποιό από τα παρακάτω συστήματα θεωρείτε την ιδανικότερη επιλογή οικιακής θέρμανσης.

Αντλία θερμότητας (αέρος - νερού)
Γεωθερμία
Ηλιοθερμία σε συνδυασμό με άλλη πηγή θέρμανσης
Λέβητα αερίου συμπύκνωσης
Λέβητα βιομάζας
Υβριδικό σύστημα με λέβητα πετρελαίου και επιπλέον πηγή θέρμανσης

Θα επιλέγατε την ενδοδαπέδια για σύστημα θέρμανσης;

Ναι, είναι από τους υγιεινότερους και οικονομικότερους τρόπους θέρμανσης αλλά και δροσισμού
Ισως, δεν είμαι σίγουρος/ρη για αυτό το σύστημα θέρμανσης
Όχι, έχω ακούσει αρνητικά σχόλια για αυτό το σύστημα θέρμανσης

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σύναψη συμβολαίων, μεταβιβάσεις κ.α.

Δικαιολογητικά


Δείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σύναψη συμβολαίων, μεταβιβάσεις κ.α.:

 

ΣΥΝΑΨΗ NEOY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή Φ.Α. στο ακίνητο.
 3. Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ – Κεντρική θέρμανση

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας του διαχειριστή.
 2. Αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από την ημέρα εκλογής του διαχειριστή, ή της Επιτροπής Πολυκατοικίας.
 3. Πρακτικό Έγγραφο Γενικής Συνέλευσης απ’ όπου προκύπτει η πλειοψηφία του 51% των ψήφων των συνιδιοκτητών (βάση τωνχιλιοστών των οριζόντιων ιδιοκτησιών) και ο ορισμός του διαχειριστή, ή του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση με την Ε.Π.Α. Το πρακτικό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή.
 4. Αντίγραφο κοινόχρηστου λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ – Αυτόνομη θέρμανση

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας του κάθε ιδιοκτήτη.
 2. Έγγραφο με τις υπογραφές του 51% των ψήφων των συνιδιοκτητών (βάση των χιλιοστών των οριζόντιων ιδιοκτησιών) απ’ όπου προκύπτει η συναίνεσή τους για την μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης όσων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή Φ.Α. στο ακίνητο.
 4. Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ) του κάθε ιδιοκτήτη.

ΝΕΟΚΤΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Φωτοτυπία ταυτότητας (κατασκευαστή).
Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής.

* Σε περίπτωση μη παρουσίας του συμβαλλομένου για τη σύναψη και υπογραφή της Σύμβασης, είναι απαραίτητη η
προσκόμιση εξουσιοδότησής του, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.

 

 

ΣΥΝΑΨΗ NEOY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ & ΔΟΥ
 2. Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)
 3. Βεβαίωση Εγγραφής στο Επιμελητήριο, ή αντίστοιχο Σύλλογο/Ένωση, όχι παλαιότερη των τριών μηνών
 4. Αντίγραφο εντύπου Μ1 για την έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου φαίνεται ο κωδικός ΣΤΑΚΟΔ

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για εταιρείες πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω έγγραφα, ανάλογα με το είδος της εταιρείας:

Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας, όπως έχει δημοσιευθεί από το πρωτοδικείο
 2. Πιστοποιητικό του πρωτοδικείου ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κανενός είδους τροποποίηση

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

 1. Δημοσίευση (ΦΕΚ) της σύστασης της εταιρείας
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας, όπως έχει δημοσιευθεί από το πρωτοδικείο
 3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου διαχειριστή της εταιρείας ότι το υποβληθέν καταστατικό δεν υπέστη καμία μετέπειτα τροποποίηση

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

 1. Δημοσίευση (ΦΕΚ) της σύστασης της εταιρείας
 2. Δημοσίευση (ΦΕΚ) των πρακτικών της γενικής συνέλευσης της εταιρείας για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου
 3. Δημοσίευση (ΦΕΚ) των πρακτικών συγκρότησης σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου
 4. Πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου για την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας
 5. Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό

* Σε περίπτωση μη παρουσίας του συμβαλλομένου για τη σύναψη και υπογραφή της Σύμβασης,
είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.

 

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΤΗ

 1. Έντυπο ενεργοποίησης του μετρητή (εφόσον υπάρχει κατανάλωση)
 2. Τελευταίος λογαριασμός φυσικού αερίου
 3. Ένδειξη του μετρητή την ημερομηνία της αίτησης
 4. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (εφόσον πρόκειται για νέο ιδιοκτήτη)
 5. Αντίγραφο του επικυρωμένου από την εφορία μισθωτηρίου συμβολαίου (εφόσον πρόκειται για ενοικιαστή)
 6. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ & εναλλακτική διεύθυνση
 7. Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε 25m3 φυσικού αερίου
 8. Απαραίτητη παρουσία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Σε περίπτωση απουσίας του ενός εκ των είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξουσιοδότησης, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή
 9. Άδεια χρήσης
 10. Καταβολή εγγύησης έναντι κατανάλωσης

 

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 1. Έντυπο ενεργοποίησης του μετρητή (εφόσον υπάρχει κατανάλωση)
 2. Τελευταίος λογαριασμός φυσικού αερίου
 3. Ένδειξη του μετρητή την ημερομηνία της αίτησης
 4. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (εφόσον πρόκειται για νέο ιδιοκτήτη)
 5. Αντίγραφο του επικυρωμένου από την εφορία μισθωτηρίου συμβολαίου (εφόσον πρόκειται για ενοικιαστή)
 6. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ & εναλλακτική διεύθυνση
 7. Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε 25m3 φυσικού αερίου
 8. Απαραίτητη παρουσία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Σε περίπτωση απουσίας του ενός εκ των δύο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξουσιοδότησης επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή
 9. Άδεια χρήσης
 10. Καταβολή εγγύησης έναντι κατανάλωσης
Επιπλέον απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά για τον ΝΕΟ χρήστη του συμβολαίου παροχής φυσικού αερίου:
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ & ΔΟΥ
 2. Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)
 3. Βεβαίωση Εγγραφής στο Επιμελητήριο, ή αντίστοιχο Σύλλογο/Ένωση, όχι παλαιότερη των τριών μηνών
 4. Αντίγραφο εντύπου Μ1 για την έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου φαίνεται ο κωδικός ΣΤΑΚΟΔ
Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για εταιρείες πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω έγγραφα, ανάλογα με το είδος της εταιρείας:

Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας, όπως έχει δημοσιευθεί από το πρωτοδικείο
 2. Πιστοποιητικό του πρωτοδικείου ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κανενός είδους τροποποίηση
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 1. Δημοσίευση (ΦΕΚ) της σύστασης της εταιρείας
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας, όπως έχει δημοσιευθεί από το πρωτοδικείο
 3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου διαχειριστή της εταιρείας ότι το υποβληθέν καταστατικό δεν υπέστη καμία μετέπειτα τροποποίηση με γνήσιο υπογραφής
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
 1. Δημοσίευση (ΦΕΚ) της σύστασης της εταιρείας
 2. Δημοσίευση (ΦΕΚ) των πρακτικών της γενικής συνέλευσης της εταιρείας για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου
 3. Δημοσίευση (ΦΕΚ) των πρακτικών συγκρότησης σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου
 4. Πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου για την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας
 5. Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό

 

Πηγή: www.epathessaloniki.gr

Προτάσεις


De Dietrich MPX
De Dietrich MPX
Βελτιώσεις Συστημάτων
Βελτιώσεις Συστημάτων
Συντήρηση
Συντήρηση
Ηλιακός θερμοσίφωνας MEGASUN HELIOAKMI
Ηλιακός θερμοσίφωνας MEGASUN HELIOAKMI
Δωρεάν τέλη σύνδεσης παροχής φυσικού αερίου για όλο το 2020
Δωρεάν τέλη σύνδεσης παροχής φυσικού αερίου για όλο το 2020
Πιστοποιητικό στεγανότητας
Πιστοποιητικό στεγανότητας
Συντήρηση Μονάδας Αερίου
Συντήρηση Μονάδας Αερίου
Ηλιοθερμία σε ξενοδοχεία
Ηλιοθερμία σε ξενοδοχεία

Πρόσφατα έργα

Περισσότερα έργα
Παπάφη 55 ΤΚ 546.38, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 911511, 2310907027
Φαξ 2310 911512

active³ 4.9 · © 2000 - 2013 IPS Ltd · Όροι χρήσης